top of page

Algemene voorwaarden

Ondanks de brede service en het persoonlijke contact worden wel enkele algemene voorwaarde gesteld. De algemene voorwaarde zijn hieronder te lezen en gelden voor elke service die Mapix aanbiedt. 

Artikel 1. Samen misbruik voorkomen

 1. Een klant die jonger dan 18 jaar is, mag alleen een bestelling plaatsen met toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger of de kantonrechter (handlichting). Anders doet Mapix geen zaken.

 2. Een bestelling geplaatsen namens de klant is in principe bindend.

 3. Mapix mag van klant verwachten dat gepaste maatregelen genomen worden om te voorkomen dat niet-bevoegden namens klant een bestelling plaatsen. klant moet Mapix zo snel mogelijk laten weten als mogelijk iemand misbruik maakt.

 4. Mapix mag een bestelling altijd weigeren.

 

Artikel 2. Eenvoudig bestellen

 1. Als klant wil overgaan tot bestellen is contact vereist. Na dit contact wordt een vluchtformulier opgesteld waarin de productkeuze, opties, specificaties en eventuele wensen en eisen naar voren komen. 

 2. Zodra het vluchtformulier door de klant is bevestigd, is er een overeenkomst. De gestelde voorwaarde op deze pagina (algemene voorwaarde) zijn dan bij de overeenkomst van kracht.

 

Artikel 3. Veel kan, maar niet alles

 1. Na het eerste contact beoordeelt Mapix of en onder welke voorwaarden op de aangewezen locatie een vlucht kan worden uitgevoerd.

 2. Mapix behoudt zich het recht voor een overeenkomst kosteloos te annuleren wanneer de drone operator aangeeft dat de vlucht niet kan worden uitgevoerd. Een annulering ontvangt klant per e-mail binnen 2 werkdagen na het eerste contact waarbij de locatie en opdracht wordt aangegeven

 3. Ook al kan de vlucht uitgevoerd worden, moet klant rekening houden met weersomstandigheden die het onmogelijk maken om de vlucht uit te voeren. Of weersomstandigheden een vlucht onmogelijk maken is uiteindelijk altijd aan Mapix. De klant zal deze beslissing moeten accepteren.

 

Artikel 4. Afspraak maken

 1. Kan de drone operator op de aangewezen locatie de vlucht uitvoeren dan neemt deze zo snel mogelijk contact op voor een afspraak. Mapix kan de vlucht in principe uitvoeren binnen 7 werkdagen na het eerste contact. Lukt dit niet, dan kan Mapix de overeenkomst kosteloos annuleren.

 2. Nadat de afspraak gemaakt is, kan klant niet meer annuleren. Tot 48 uur voor het afgesproken tijdstip kan via contact@mapix.nl wel tijd, locatie of product worden gewijzigd. Is het gewijzigde product duurder dan dient Klant het verschil bij te betalen.

 3. Geeft klant de wijziging pas door in de laatste 48 uur voor het afgesproken tijdstip dan ontvangt klant een extra factuur ter grootte van 45% van de kosten van het oorspronkelijk gekozen product.

Artikel 5. Stel Mapix in staat om vlucht uit te voeren

 1. Klant moet de Mapix drone operator op het afgesproken tijdstip toegang geven tot de locatie en voor zover noodzakelijk begeleiden.

 2. Klant moet Mapix van tevoren laten weten indien rekening gehouden moet worden met bijzonderheden

 3. Mapix informeert klant van te voren zo volledig mogelijk over de maatregelen die op locatie nodig zijn om de vlucht veilig uit te voeren. Voor zover relevant, is het aan klant om vooraf toestemming te vragen voor het bewegen over en/of verblijven op/in en/of vliegen boven onroerend goed van derden.

 4. Klant moet altijd rekening houden met aanvullende of afwijkende instructies tijdens het vliegen. Klant moet deze opvolgen, want de drone operator moet de vlucht veilig kunnen uitvoeren.

 5. Klant mag de werkzaamheden van de drone operator op geen enkele manier bemoeilijken.

 6. Klant moet Mapix van te voren aangeven als er omstandigheden zijn die bijzondere (veiligheids-)risico’s meebrengen voor de drone (operator)

 7. Klant kan Mapix geen kosten in rekening brengen die klant moet maken om de drone operator in staat te stellen om de werkzaamheden uit te voeren.

 8. Als de Mapix door toedoen of nalaten van klant werkzaamheden niet kan uitvoeren dan kan even goed de kosten voor het product in rekening brengen.

Artikel 6. Product doorgaans binnen 10 werkdagen beschikbaar

 1. Klant ontvangt binnen de kortst mogelijk termijn de het bestelde foto’s en/of film, principe binnen 4 werkdagen nadat de vlucht is uitgevoerd.

 2. Klant dient binnen 30 dagen na ontvangst van het product te controleren of het voldoet aan de afspraken die hierover met Mapix zijn gemaakt, althans aan de eisen die hiervoor in het normale handelsverkeer gelden. Voldoet het product niet dan dient klant binnen 30 dagen na ontvangst hiervan melding te maken via contact@mapix.nl.

 3. Verborgen gebreken moet klant onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 40 dagen na levering van het product, melden via contact@mapix.nl

 4. Blijkt een gebrek aan het product te wijten aan een toedoen of nalaten van Mapix, dan zal Mapix op ieder redelijk verzoek hiertoe, de vlucht opnieuw uitvoeren en ontvangt klant alsnog een product zonder gebreken. Blijkt echter dat kwaliteitsvermindering van het product is toe te rekenen aan klant, dan komt dit voor eigen rekening.

 5. Laat klant na om een gebrek te melden binnen de termijnen genoemd in de algemene voorwaarde, dan vervalt het recht op herstel/terugbetaling/schadevergoeding.

 6. Mapix levert het product aan in de meest gangbare bestandsformats en via Wetransfer

 7. Het is aan klant om de stappen rondom het downloaden van bestanden juist op te volgen en onder de knie te hebben.

 8. Foto's worden geleverd in JPEG en video's in MP4.

 9. Mocht de klant het beeldmateriaal anders geëdit willen hebben dan is opgeleverd. Dan zal de klant contact moeten opnemen en komen de extra arbeidsuren (á 30 euro per uur) op de rekening van de klant. 

 10. Het product dat via Wetransfer wordt gestuurd heeft een download link die 7 dagen geldig is. Als klant deze termijn overschrijft zonder te downloaden, dan zal Mapix nog één keer een download link van Wetransfer aanmaken.

 

Artikel 7. Facturatie, betaling en verzuim

 1. Alle prijzen gehanteerd door Mapix zijn exclusief BTW.

 2. Klant dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

 3. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of onder curatele plaatsing, worden vorderingen op/verplichtingen van klant onmiddellijk opeisbaar.

 4. De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

 5. Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 6. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is klant zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

 7. In geval van (betalings)verzuim is Mapix gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst met klant en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

 8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Mapix  recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €150 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Klant verkrijgt van Mapix een eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat ook het recht tot openbaar maken en verveelvoudigen.

 2. Mapix kan, indien overeenstemming aanwezig, de gemaakte foto’s en video’s gebruiken voor promotiedoeleinde.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Mapix doet haar best zo snel mogelijk te leveren. Duurt het leveren helaas langer, dan is dat teleurstellend, maar als er geen sprake is van opzet of grove schuld, kan klant Mapix hiervoor niet aansprakelijk stellen.

 2. Klant moet schade veroorzaakt door een drone, binnen 15 dagen melden aan Mapix.

 3. Mapix is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Mapix

 4. Mapix is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor disfunctioneren van de gebruikte software om bestanden te downloaden.

 5. Mapix is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Mapix-website en is niet aansprakelijk voor storingen of het niet beschikbaar zijn van de website wegens andere redenen.

 6. Mapix neemt voor de beveiliging van gegevens van klant alle zorg in acht die in redelijkheid van Mapix kan worden verwacht. Mapix is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens die ontstaat ondanks de door Mapix betrachte zorg.

 7. Klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen schade te beperken.

 

Artikel 10. Wijzigingen

 1. Afwijkingen van de Overeenkomst en verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 2. Indien klant eigen algemene voorwaarden op een Overeenkomst met Mapix van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, worden die algemene voorwaarden door Mapix niet aanvaard en prevaleren de Verkoopvoorwaarden van Mapix, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.

 3. Mapix behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Verkoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Klant. De meest actuele versie van de verkoopvoorwaarden is te vinden op de website. Door bezoek aan de website wordt Klant op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

bottom of page